John Akehurst
(2 Feb 1703/4-1783)
Sarah (?)
(c 1700-1771)
Thomas Akehurst
(c 1733-1792)
Jane Roberts
(c 1737-1817)
Ann Akehurst
(6 Aug 1757-)
William Akehurst
(1 Nov 1759-)
Stephen Akehurst
(3 Jan 1762-)
Rebecca Akehurst
(21 Apr 1764-)
Robert Akehurst
(25 Dec 1766-1796)
Joseph Akehurst
(29 May 1769-)
Thomas Akehurst
(2 Oct 1774-)
Edward Akehurst
(21 Oct 1798-1842)
Ann Carden
(5 May 1800-1875)
Edward Akehurst
(17 Jan 1818-)
Jacob C. Akehurst
(12 Feb 1821-3 Mar 1891)
Harriet Robbins
(c 1820-1892)
Ann Akehurst
(19 Sep 1822-)
Thomas J. (?)
(c 1825-)
Thomas Akehurst
(12 Dec 1824-Sep 1825)
Eliza Akehurst
(15 Mar 1829-)
Elizabeth Akehurst
(31 Jul 1831-1853)
Richard C. Akehurst
(20 Mar 1836-)
John Akehurst
(28 Apr 1839-)
Elizabeth Akehurst
(18 Sep 1803-)
Stephen Akehurst
(27 Oct 1805-1872)
Jane Grover
(c 1804-1878)
Jane Akehurst
(29 May 1825-)
Thomas Akehurst
(22 Jun 1828-)
David Akehurst
(30 May 1830-)
Charles Akehurst
(8 Apr 1832-)
George B. Akehurst
(3 Nov 1833-)
John Akehurst
(14 Jun 1835-)
Stephen Akehurst
(11 Dec 1836-1841)
Louisa Akehurst
(7 Apr 1839-)
Elizabeth Akehurst
(25 Apr 1841-)
Stephen H. Akehurst
(6 Apr 1845-)
Abraham Akehurst
(20 Aug 1809-1843)
Ann Botting
(c 1806-1896)
Abraham Akehurst
(27 Mar 1781-1843)
Sarah Sevenoaks
(c 1784-1826)
Jane Akehurst
(16 Dec 1804-)
Dinah Akehurst
(21 Dec 1806-)
Joseph Akehurst
(11 Dec 1808-)
George Akehurst
(27 Mar 1842-)
Mary Akehurst
(23 Sep 1810-)
Anne Akehurst
(28 Feb 1813-)
William Akehurst
(6 Apr 1817-)
Henry Akehurst
(29 Aug 1819-)
Susanna Akehurst
(2 Dec 1821-)
John Akehurst
(23 May 1824-)
John Akehurst
(6 Nov 1737-1807)
Sarah Akehurst
(6 Aug 1757-)
John Akehurst
(5 Sep 1761-)
James Akehurst
(2 Sep 1764-)
Jane Neve
(-1807)
Abraham Akehurst
(16 Nov 1788-)
Thomas Akehurst
(13 Dec 1767-)
Ann Akehurst
(2 Feb 1800-)
George Akehurst
(24 Feb 1771-1785)
Subject
Daughter
Son