Samuel Akehurst
(c 1640-1685)
Richard Akehurst
(16 Jan 1669-1747)
Elizabeth (?)
(c 1673-1722)
John Akehurst
(12 Apr 1691-)
Elizabeth Akehurst
(2 Feb 1695-)
Thomas Akehurst
(25 Sep 1698-1707/8)
Mary Akehurst
(1702-1702)
John Akehurst
(17 Nov 1671-Jan 1714/15)
John Akehurst
(c 1690-1737)
Sarah Martin
(c 1695-)
John Akehurst
(6 Sep 1719-1723)
Samuel Akehurst
(6 Jan 1720/21-1789)
Ann Bannister
(c 1730-)
Edward Akehurst
(14 Oct 1755-7 Oct 1832)
Elizabeth (?)
(c 1761-1847)
Ann Akehurst
(22 Apr 1787-)
Sarah Akehurst
(28 Jan 1789-)
Samuel Akehurst
(1 May 1791-)
Edward Akehurst
(6 Oct 1793-)
Sarah Akehurst
(19 Dec 1824-)
Mary Tasker
(18 Nov 1810-)
John Akehurst
(1 May 1796-)
Stephen Akehurst
(20 Jan 1799-)
Mary Akehurst
(c 1803-)
Anne Akehurst
(24 Dec 1756-)
Lucy Akehurst
(11 Feb 1763-)
Mary Akehurst
(28 Apr 1771-)
Elizabeth Akehurst
(17 Dec 1773-)
Thomas Akehurst
(5 Jan 1722/23-)
John Akehurst
(20 Mar 1726/27-)
William Akehurst
(15 Jun 1734-)
Sarah Akehurst
(17 May 1691-)
Mary Akehurst
(c 1693-)
Thomas Akehurst
(22 Dec 1695-)
Ann Akehurst
(14 Mar 1697/98-)
Edward Akehurst
(2 Oct 1700-1758)
Mary (?)
(c 1700-1756)
Mary Akehurst
(14 Jul 1725-1753)
Edward Stubberfield
(26 Feb 1747/48-)
Thomas Stubberfield
(29 Jul 1750-Sep 1750)
Thomas Akehurst
(6 Jan 1726/27-1728)
Sarah Akehurst
(14 Jun 1728-)
John Akehurst
(c 1730-1796)
Elizabeth Akehurst
(27 Apr 1753-)
Ann Akehurst
(17 Feb 1754-Feb 1754)
Thomas Akehurst
(21 May 1756-)
John Akehurst
(26 Dec 1758-1759)
William Akehurst
(16 Oct 1762-)
John Akehurst
(20 Oct 1766-)
Mary Akehurst
(30 Jun 1793-)
John Akehurst
(30 Jun 1793-1844)
Thomas Akehurst
(5 Mar 1823-)
John Akehurst
(4 Jan 1826-Apr 1826)
Thomas Akehurst
(16 Nov 1794-)
Sarah Akehurst
(27 Dec 1795-)
Lucy Akehurst
(15 Feb 1798-)
William Akehurst
(16 Dec 1799-4 Jan 1883)
Hannah Beany
(20 Mar 1803-18 Jan 1885)
George Akehurst
(3 Sep 1823-)
Ann Akehurst
(6 Jul 1827-)
Mary Akehurst
(19 Jul 1829-)
Elizabeth Akehurst
(21 Jul 1831-1838)
Edward Akehurst
(28 Nov 1833-1838)
John Akehurst
(21 Jan 1836-1847)
Edward T. Akehurst
(4 Mar 1840-)
Jane Akehurst
(10 Jul 1842-)
Edward Akehurst
(29 Jan 1730/31-1752)
Thomas Akehurst
(30 Mar 1733-Dec 1733)
Ann Akehurst
(8 Sep 1734-Sep 1734)
Elizabeth Akehurst
(1 Jun 1740-1751)
Ann Akehurst
(17 Jul 1741-1753)
Elizabeth Akehurst
(7 Jan 1702/3-)
Samuel Akehurst
(29 Mar 1705-)
Samuel Akehurst
(25 Jul 1676-1758)
Richard Akehurst
(11 Mar 1704/5-1766)
Mary Reeds
(-1762)
Francis Akehurst
(16 Sep 1743-)
Mary Akehurst
(11 Sep 1708-)
John Akehurst
(30 Sep 1712-1 Nov 1769)
Ann Winchester
(21 Jul 1718-)
Thomas Akehurst
(19 Feb 1748/49-1809)
Sarah Akehurst
(19 Apr 1772-)
John Akehurst
(4 Jun 1773-)
Thomas Akehurst
(31 Jul 1774-)
Frances Cooms
(c 1770-1822)
Frances Akehurst
(17 Oct 1804-Oct 1804)
Fanny Akehurst
(25 May 1806-)
Sarah Akehurst
(17 Jan 1808-)
George Akehurst
(7 May 1809-)
James Akehurst
(13 Sep 1810-)
Samuel Akehurst
(7 Aug 1776-5 Jun 1844)
Catherine (?)
(c 1775-1845)
John Akehurst
(8 Jan 1800-Feb 1800)
Mary Akehurst
(3 Apr 1801-Aug 1801)
Samuel Akehurst
(12 Sep 1802-)
Augusta Akehurst
(11 May 1804-Oct 1804)
Frederick Akehurst
(10 Feb 1807-Aug 1807)
Charlotte Akehurst
(16 Mar 1808-1816)
Eliza Akehurst
(28 Aug 1809-)
Matilda Akehurst
(2 May 1811-Sep 1811)
Priscilla Akehurst
(2 May 1811-)
Emma Akehurst
(16 Jun 1812-1830)
Fanny Akehurst
(17 Jun 1812-)
Sophia Akehurst
(11 Sep 1815-1821)
William H. Akehurst
(13 Apr 1817-)
Mary Akehurst
(5 Mar 1777-)
William Akehurst
(14 Aug 1780-6 Feb 1855)
Ann Sims
(23 Jan 1782-)
William Akehurst
(20 Nov 1803-)
Ann Bishop
(7 Apr 1797-1845)
William F. Akehurst
(24 Aug 1828-)
George Akehurst
(8 Aug 1830-)
Mary Akehurst
(30 Dec 1832-)
Robert S. Akehurst
(28 Feb 1836-)
Stephen Akehurst
(9 Mar 1805-)
Joseph Akehurst
(1 Jan 1809-)
Mary A. Akehurst
(20 Oct 1810-)
Benjamin Akehurst
(7 Dec 1812-)
Thomas Turner
(c 1830-)
Susanna Akehurst
(17 Jan 1817-)
James Kettle
(c 1819-1887)
Jonathan Akehurst
(21 Mar 1819-)
Rebecca Akehurst
(3 Jan 1821-)
Sarah Akehurst
(5 Jul 1823-)
Ruth Akehurst
(26 Apr 1825-)
Edward Akehurst
(9 Jul 1782-Dec 1782)
Ann Akehurst
(9 Jul 1782-)
Martha Akehurst
(9 Jul 1782-)
Edward Akehurst
(1784-Feb 1784)
Thomas Akehurst
(24 Dec 1714-)
Edward Akehurst
(14 Feb 1716/17-)
Peter Akehurst
(18 May 1719-1799)
Jane Brook
(12 Jan 1738-1779)
Francis Akehurst
(2 Jul 1765-)
Edward Akehurst
(26 Apr 1767-)
Mary Akehurst
(27 Mar 1771-)
Richard Akehurst
(27 Mar 1773-)
William Akehurst
(1 Oct 1775-)
Child Akehurst
(1682-Jul 1682)
Subject
Daughter
Son