John Akehurst
(c 1560-1613)
Jane Akehurst
(c 1550-Sep 1615)
Raffe Akehurst
(c 1590-1653/54)
Raphe Akehurst
(c 1625-1666)
Mary Baker
(c 1635-Sep 1691)
Samuel Akehurst
(c 1657-1679)
Alexander Akehurst
(c 1659-1683)
John Akehurst
(c 1661-1672)
Thomas Akehurst
(7 Nov 1664-)
Mary Akehurst
(c 1665-)
Joan Akehurst
(c 1592-)
Ann Akehurst
(c 1595-)
Edward Akehurst
(c 1565-1607)
Edward Akehurst
(c 1590-1638)
Sarah Bartholomew
(c 1600-c 1669)
John Akehurst
(25 Oct 1627-)
Edward Akehurst
(27 Jan 1632/33-)
Thomas Akehurst
(13 Mar 1635/36-1637)
Thomas Akehurst
(28 Oct 1638-)
Sarah (?)
(c 1640-)
Edward Akehurst
(5 Nov 1663-)
John Akehurst
(5 Mar 1664/65-)
William Akehurst
(2 Oct 1678-1740)
Joanna Akehurst
(1 Apr 1710-)
Mary Akehurst
(11 Jul 1714-)
William Akehurst
(23 Jun 1717-)
Thomas Akehurst
(c 1595-1662)
Mary Page
(16 Apr 1615-)
Thomas Akehurst
(25 Jun 1640-)
John Akehurst
(13 Mar 1641/42-)
Subject
Daughter
Son